?

Log in

No account? Create an account

Russians Learning Hebrew

Monday, March 26, 2018

11:08AM - Сказка (из черновиков ВВС)

Это наброски или предисловие к "Побегу на рывок"
http://www.wysotsky.com/1049.htm?778

שמע, ילדי, אגדה
מדברי הימים:
על צלצול חרדה,
על אורחים לא צפויים;

על בריחה אבודה,
על סגירת המלכוד...
שמע, ילדי, אגדה,
אל תישן רק, חמוד.

ועל כך שאין טעם
לעורר זיכרונות,
אך קורה – מדי פעם
שוב חונקות הדמעות.

אם אתה כמו אביך,
ואותם סעיפים, –
לא אחים אנו, ניחא,
אך עדיין קרובים.

זהו סוף הסיפור:
לצייד רץ רדוף,
בול הכניס לא כדור
הצייד בפרצוף.

אגדה זאת קדומה –
ת'עבר לא תחזיר...
שקע, ילדי, בתנומה –
משנתך לא אעיר.
Слушай сказку, сынок,
Вместо всех новостей:
Про тревожный звонок,
Про нежданных гостей;

Про побег на рывок,
Про тиски западни…
Слушай сказку, сынок,
Да смотри не усни.

И про то, что не стоит
Теперь ворошить,
Но, бывает, заноет
И станет душить.

Коли ты, как твой батя,
И одна с ним статья, —
Хоть мы с ней и не братья,
Но ведь всё же — родня.

Вот и сказке конец.
Зверь бежал на ловца,
Снес - как срезал - ловец
Беглецу пол-лица.

Эта сказка — старье,
что старье бередить…
Ты уснешь под нее —
Я не стану будить.

Friday, March 23, 2018

12:12PM - ПРАВИЛА СЛОГОВ В ИВРИТЕ

Напишу сюда, чтобы не пропало в фейсбуке.

Хочу написать здесь краткую справку по правилам слогов в иврите, не переписывая весь учебник "Иврит через мозг". Хочу подчеркнуть, что я не учитель иврита, а просто пользуюсь им каждый день. В вышеупомянутом учебнике авторы говорят, что понятие слога в иврите системообразующее, то есть правила касающееся слога действуют по всему ивриту, в какой-то мере они над мишкалями и над гзарот. Вот эти правила, которые я смог сформулировать:

Шва
Шва покоящийся(нах): обозначает закрытый слог. Это знак нулевого гласного, который показывает: здесь слог закончился на согласный звук. Б-О-Б+шва.
После этого шва идёт дагеш каль.
Дагеш каль бывает в буквах БеГеД - КеФеТ, на слух там где он стоит, он переводит вет в бет, хаф в каф и фэй в пэй. Стоит в начале слова и после покоящегося шва.
Пример:бохе --> лив-кот. хав превращается после шва в кав. тах-посет - наряд. ар-ба. зохе- лиз-кот .

Дагеш хазак грамматически означает геминацию (удвоение) согласного, в котором стоит.
Дагеш хазак стоит после гласной, которая звучит, не шва.
Дагеш хазак не бывает в гортанных согласных : алеф, айин, хет, heй, рейш*.

Шва подвижный(на):стоит в начале слога, иногда в совр. иврите не произносится: сэлиха-> слиха.

Шва витающий (мерахеф): есть целый ряд слов, когда шва не читается, закрывая слог, но следующая согласная не имеет дагеш каль. Некоторые исследователи относят такой вид "шва" к третьему виду . Например, в словах "мальхей", "кальвей", "лихвод", "агвания" , биз-хут בִּזְ-כוּת и т.д.

Безударные слоги.
Б-согласная. О-гласная. В иврите все слоги начинаются на согласный (ицур).
Закрытый слог:Б-О-Б. Содержит краткие гласные (патах(-), сеголь, кубуц)
Открытый слог:Б-ОО.
В открытом слоге долгие гласные. Камац(Т), цере мале(с йудом), шурук(с вавом). Долгие могут превращаться в шва. Долгое "а" при переносе ударения к концу слова обычно выпадает, а краткое - никогда.
Пример: да:вар(вещь) - дварим, га:доль - гдолим, за:кен - зкеним, га:маль -гмалим(גָּמָל, верблюд), камац перешёл в шва.
Но давар(דַּוָּר почтальон)-даварим(דַּוָּרִים), гамаль - гамалим (גַּמָּל погонщик верблюдов) патах остался на своём месте.

Если в центре слова в согласной присутствует дагеш хазак(ББ), то при делении слова на слоги, граница проходит через этот согласный. Пример cильного дагеша: Шаб-бат."Хирик" переходит в "патах" : "hиг-гиш, маг-гиш, маг-ги-ша", "hип-пиль, мап-пиль, мап-пи-ла", "hиш-шик, маш-шик, маш-ши-ка".

Появление сильного дагеша(ББ) вызывает сжатие предшествующего гласного, при этом «о» переходит в «у», «э» переходит в «и».
"О" должно быть кратким холамом, точкой над буквой, без вава - матери чтения.
Пример: дов-дуббим, цаhов- цеhуббим, адом- адуммим, амок - амукка, тоф - туппим, хок - хукким, коль - куллану, ров - руббам, иппарон - эфронот, хиллазон - хельзонот.
Если в слове стоит "о" с вавом - полный холам, то "о" остаётся "о":
ноф - нофим, хов - ховот, коф - кофим.
Сравнительный пример: холь(светский,а не песок, "о"-холам краткий)- хуллин, холь(песок, "о"- холам с вавом) - холот.

*Рэйш не являясь гортанным, но при этом не удваивается.
Если по модели буква должна удваиваться, а на этом месте стоит гортанная или рейш, тогда гласная перед ним удлиняется (патах переходит в камац) и это на иврите называется "ташлум дагеш", то есть "плата (за несостоявшийся) дагеш".

Ссылка на фейсбук

Thursday, March 22, 2018

10:36AM

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как грамотно перевести на русский פעולה פולשנית в контексте мед. обследований. Спасибо

Thursday, March 15, 2018

3:24PM - Шалаш уже таки да?

Понятно, что Фаснер сделав морду кирпичом (как будто он не знает что порядка 60% оттоманского турецкого было арабским) пишет, что мол шалаш это тюркское слово, но форма конструкции мне подсказывает, что нет, не тюркского.

Monday, March 12, 2018

8:52AM

Друзья! Стоит ли переводить талмудическое ругательство "рейка" ("рака" в евангелиях), дословно "пустой", словом с пейоративной коннотацией "пустец"?

Sunday, March 11, 2018

7:24PM - Предлог с девисом

Скажите, а что за мода такая пошла писать предлог перед иностранными словами через дефис?
Несколько раз уже сегодня на сайте nfc видел:
ב-סרקיפל
ב-סרגיי

Обычно только перед цифрами и кавычками, и всякими другими закорючками было.

Saturday, March 10, 2018

4:47AM - Как зовут б.министра Зандберга ?

В Ньюсру написали "Моди Зандберг" - читатель поправил на Муди.
В следующий раз они написали "Муди", другой читатель поправил на Моди.
Бедный Зандберг и бедный редактор !
Как правильно ?

Monday, March 5, 2018

10:21PM - вариации на тему аппеляции

Смотрю тут на закон "...חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958 " и там есть такой интересный для понимания пассаж:

"...היתה החלטה של עובד הציבור נתונה לערר או לערעור על פי חיקוק, יודיע עובד הציבור בכתב לאדם הזכאי להגיש את הערר או את

הערעור, על זכות הערר או הערעור ועל דרכי הגשתם ומועדיהם במידה שנקבעו בחיקוק..."

Понимания вот чего: Какая разница между ערר и ערעור ?

5:43PM - есть ли аналог старой картежной присказке "схавал -- давись" на иврите?

Есть ли примерный аналог этой присказке на иврите (поясню, на всякий случай, что она значит: комбинацию из "после драки кулаками не машут" и "дал маху в нужный момент -- молчи после")?

Thursday, March 1, 2018

12:33PM - в свете последних событий

Помогите, пожалуйста, перевести следующие фразы из газет

1. כי ההסכם לא היה מצג שווא כפי שהר"מ טען מאוחר יותר.
2. ...הגם שהיו לטענת המשטרה מי שתמהו על כך שהדבר נעשה בניגוד לאינטרסים של נתניהו...
3. טענת רה"מ כאילו ניסה לייצר מצג שווא של עזרה למוזס, מבלי שבפועל עשה דבר, הופרכה במסגרת החקירה

!תודה רבה

Monday, February 26, 2018

8:37PM - Напомните мне немного грамматики

Есть такая форма выражения. Что-то типа усиления. הפלא ופלא или לפתע פתאום . Как это форма называется.
Тут не нашел подходящей темы.
http://ivrita.net

Спасибо.

UPD. Вроде это абсолютный инфинитив.
http://axaz.org/safot/14-sootvetstviya/139-gerundyi.html

Tuesday, February 20, 2018

8:12PM - מתמלל

Можно ли сабж как-то по-русски адекватно передать? "Стенографист" было бы очень хорошо, но неправильно.
Большое спасибо.

Sunday, February 18, 2018

7:58PM - Про Магадан

Еще один Высоцкий.
Я конечно не знаю, можно ли уехать Магадана... Но если можно Ашкелона, то почему бы и нет :)

חשבתָּ, כי אני צעיר מדי,
איני שופך ת'לב השכם ולילה,
אני אומַר לך על מגדן –
שמע לי!

שם ראיתי ת'נוף הצפוני
וטראקטים,
מָגָדָנָה לא סתם כך אני
ברחתי.

פתאום נסעתי – לא בלית-ברירה,
לא רצתי מעצמי או מקדחת.
מיד שם השתכרתי לשוכרה –
ככה!

אך ראיתי ת'נוף הצפוני
וטראקטים,
מָגָדָנָה לא סתם כך אני
ברחתי.
Ты думаешь, что мне — не по годам,
Я очень редко раскрываю душу,
Я расскажу тебе про Магадан —
Слушай!

Как я видел Нагайскую бухту
да тракты,
Улетел я туда не с бухты-
барахты.

Однажды я уехал в Магадан —
Не от себя бежал, не от чахотки.
Я сразу там напился вдрабадан
Водки!

Но я видел Нагайской бухты —
да тракты,
Улетел я туда не с бухты-
барахты.


дальше

Tuesday, February 13, 2018

2:39PM

Друзья, посоветуйте программму (для компьютера) для перевода устной речи на иврите в письменную форму.
Спасибо.

Sunday, February 11, 2018

8:43AM - Как обозначать в иврите ударения

(переписка в рассылке Israling)
Collapse )

Saturday, February 10, 2018

1:29PM - Непонятная статья дохода

В доходной части городского бюджета среди прочих источников поступлений указан и
עצמיות כלליות

Не могу складно перевести, помогите!

Wednesday, February 7, 2018

1:46PM - газетный текст

דפוס שיטתי ומתוכנן. так называется статья, в которой обвиняют министра Хаима Каца ("Исраэль а-Йом). Не смогла перевести. Систематический запланированный дфус?

Спасибо!

Thursday, February 1, 2018

5:44PM - Песенка девочки Нати про кораблик

אניה עשיתי לי
מניר ודבק,
מקליפה שעץ השיר,
עם תלתן בדגל.
הספון ירוק כהה,
טיפת שרף רועדת,
מתלתן ועץ לִבנֶה,
אניה נחמדת,
אניה נחמדת.

כשיתם החורף והאביב יגיע,
על גלים וקצף-ים, עלי תכול אדוה,
היא תפליג אנייתי אלי אי-מושיע,
שם לא אש, לא מלחמות– שמש ושלוה.

אניה עשיתי לי,
כמו צפורת שרתי,
נהרסה אניתי,
אל השוא עמלתי.
לא פגעה בה סערה,
לא ברק ממעל -
סתם, בשעת חיפוש שגרה
נמעכה בנעל...
נמעכה בנעל...

אך כשיתם החורף והאביב יגיע,
כשישמיעו במרום העגורים תרועות,
אלי חוף מוצף באור, אלי אי-מושיע
אניה של מישהו בודאי תבוא!
Я кораблик клеила
Из цветной бумаги,
Из коры и клевера,
С клевером на флаге.
Он зеленый, розовый,
Он в смолистых каплях,
Клеверный, березовый,
Славный мой кораблик,
Славный мой кораблик.

А когда забулькают ручейки весенние,
Дальнею дорогою, синевой морской,
Поплывет кораблик мой к острову Спасения,
Где ни войн, ни выстрелов, - солнце и покой.

Я кораблик ладила,
Пела, словно зяблик,
Зря я время тратила,
Сгинул мой кораблик.
Не в грозовом отблеске,
В буре, урагане -
Попросту при обыске
Смяли сапогами...
Смяли сапогами...

Но когда забулькают ручейки весенние,
В облаках приветственно протрубит журавль,
К солнечному берегу, к острову Спасения
Чей-то обязательно доплывет корабль!

12:26PM - Про Польшу-2

Продолжая разговор:

בחצות הליל יוצאת רכבת
הקטר התם נושף – שלום! –
ברחבת רציף חלאה סובבת
מציצה חלאה לכל חלון.

בחצות הליל יוצאת רכבת
אל העדן היא יוצאת בתוואי,
החלאה שואפת ונחפזת
להכריז: "פולניה – יודנפריי!"

"יודנפריי" ורשווה, פוֹזנן, ורוֹצלב,
כל נציבות נוקתה ודאי,
בקורים שחורים של רשתות צלב
לעולם תהייה היא "יודנפריי"!

ובאוּמשלָגפלָץ ליד רכבת
כל יושבי הגטו מחכים,
כמו תפילת "הוֹשַענָא" מהדהדת
נביחת שוטר: "בית יתומים!"

מתורגמן מחזיק בקושי בכי,
מה חרב גרונו, חזו דאב,
קורצ'אק הזקן כבר קם ללכת
עם ילדונת נָטיה על ידיו.

ונושא-הנס יוצא לדרך,
רוח סתיו בבלוריתו ינשוב,
ועלי משטח ירוק של דגל
מתנוסס תלתן, תלתן זהוֹב.

חצוצרות שרות – לא עת לנוח! –
את דגלו נושא-הנס מישיר,
ושפתי הטף צרובות הרוח
בגאון והוד פותחות בשיר:
Эшелон уходит ровно в полночь,
Паровоз-балбес пыхтит - Шалом! -
Вдоль перрона строем стала сволочь,
Сволочь провожает эшелон.

Эшелон уходит ровно в полночь,
Эшелон уходит прямо в рай,
Как мечтает поскорее сволочь
Донести, что Польша "юденфрай".

"Юденфрай" Варшава, Познань, Краков,
Весь протекторат из края в край
В черной чертовне паучьих знаков,
Ныне и вовеки - "юденфрай"!

А на Умшлягплаце у вокзала
Гетто ждет устало - чей черед,
И гремит последняя осанна
Лаем полицая - "Дом сирот!"

Шевелит губами переводчик,
Глотка пересохла, грудь в тисках,
Но уже поднялся старый Корчак
С девочкою Натей на руках.

Знаменосец, козырек с заломом,
Чубчик вьется, словно завитой,
И горит на знамени зеленом
Клевер, клевер, клевер золотой.

Два горниста поднимают трубы,
Знаменосец выпрямил древко,
Детские обветренные губы
Запевают гордо и легко:

дальше...

Wednesday, January 31, 2018

1:47PM - Про Польшу

ובכן, נתחיל, הגיע זמן:
לפני שנים מאה
בארמונו נסיך רשלן
גרם לכלוך ובלאגן,
עד שעצמו נרתע.
וכך, מהיותו רגזן,
קרא הוא לצַבָּע.
"אינך חושב שבא הזמן
מעל לכלוך לשים גוון?"
"נכון" – שח הצַבָּע.
"הזמן הגיע כבר מזמן," -
אמר לו הצַבָּע.
לבן-בוצי הפך לכלוך,
כחול-בוצי הפך לכלוך,
צהוב-בוצי הפך לכלוך,
כך הצַבָּע צָבַע.
כי הלכלוך תמיד זוועה,
באיזה צֶבַע לא תצבע.

לא עזר ספורי, עין לא נעצמת,
נשמעים רחשים, כמו הרוח נשַׁבה,
ופתאום מתעוררת לה נָטיה בת-חמד,
ואומרת בקול: "נתראה עוד, ורשווה!"

ואזי, כמו מקבת על אדן נקשה ו-
התדפקו לבבות כמו מקבת נקשה בם,
רחשו לבבות: "עוד נשוב לוַרשווה!
עוד נשוב, עוד נשוב, עוד נשוב לוַרשווה!"

מעל פני הקרונות, כמו שריפה בלב יער,
מקרון לקרון, כל ילדה וכל נער,
מרעימים בשבועה: "עוד נשוב לוַרשווה!
עוד נשוב, עוד נשוב, עוד נשוב לוַרשווה!"

בשאול תחתיות נשרף עד אין זכר,
ובחום יזרמו גופותינו כמו לָבָה,
אך כמים, כדשא, כרוח, כאפר,
עוד נשוב, עוד נשוב, עוד נשוב לוַרשווה!"
Итак, начнем, благословясь,...
Лет сто тому назад
В своем дворце неряха-князь
Развел везде такую грязь,
Что был и сам не рад,
И, как-то, очень рассердясь,
Призвал он маляра.
"А не пора ли, - молвил князь,-
Закрасить краской эту грязь?"
Маляр сказал: "Пора,
Давно пора, вельможный князь,
Давным-давно пора".
И стала грязно-белой грязь,
И стала грязно-синей грязь,
И стала грязно-желтой грязь
Под кистью маляра.
А потому что грязь есть грязь,
В какой ты цвет ее ни крась.

Нет, некстати была эта сказка, некстати,
И молчит моя милая чудо-держава,
А потом неожиданно голосом Нати
Невпопад говорит: "До свиданья, Варшава!"

И тогда, как стучат колотушкой о шпалу,
Застучали сердца колотушкой о шпалу,
Загудели сердца: "Мы вернемся в Варшаву!
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!"

По вагонам, подобно лесному пожару,
Из вагона в вагон, от состава к составу,
Как присяга гремит: "Мы вернемся в Варшаву!
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!

Пусть мы дымом растаем над адовым пеклом,
Пусть тела превратятся в горючую лаву,
Но водой, но травою, но ветром, но пеплом,
Мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву!"

дальше...

Navigate: (Previous 20 entries | Next 20 entries)